Świadczenia statutowe

Świadczenia statutowe przysługujące członkom związku:

► Śmierci Członka Związku – 500,00 zł,

► Śmierci członka rodziny Członka Związku tj. ojca, matki, współmałżonka,

dziecka, teścia, teściowej – 400,00 zł,

► Narodzin dziecka Członka Związku – 700,00 zł.

► Przejście Członka Związku na emeryturę lub rentę – 400 zł (nie dotyczy osób odchodzących na emeryturę w wyniku wszelkich programów PDO i programów restrukturyzacyjnych, w których pracownik otrzymał z tego tytułu odprawę pieniężną).

Świadczenia statutowe są wypłacane na podstawie odpowiednich dokumentów w przeciągu jednego miesiąca od zaistnienia okoliczności uprawniających do ich wypłaty.