Świadczenia statutowe

Świadczenia Statutowe

Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego

w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

 

Jednorazowe świadczenia statutowe z tytułu:

► Śmierci Członka Związku – 600,00 zł,

► Śmierci członka rodziny Członka Związku tj. ojca, matki, współmałżonka, dziecka, teścia, teściowej –   500,00 zł,

► Narodzin dziecka Członka Związku – 800,00 zł.

► Przejście Członka Związku na emeryturę lub rentę – 500 zł (nie dotyczy osób odchodzących na emeryturę w wyniku wszelkich programów PDO i programów restrukturyzacyjnych, w których pracownik otrzymał z tego tytułu odprawę pieniężną).

W/w świadczenia realizowane będą po okazaniu odpowiednich dokumentów

w ciągu jednego miesiąca od dnia zaistnienia zdarzenia.

» W przypadku śmierci Członka Związku, uprawnioną do otrzymania świadczenia jest osoba uzyskująca  zasiłek pogrzebowy za zmarłego.

» Powyższe świadczenia przysługują Członkom Związku w pełnym wymiarze przy stażu  związkowym powyżej 12 miesięcy, przy stażu krótszym niż 12 miesięcy  kwoty świadczeń przysługują w wysokości proporcjonalnej do ilości pełnych miesięcy stażu związkowego.

» W przypadku odebrania świadczenia statutowego Członek Związku deklaruje przynależność związkową przez kolejne 12 miesięcy.

» Świadczenia statutowe realizowane będą w ciągu 30 dni od zaistnienia danego zdarzenia,   po okazaniu odpowiednich, niżej wymienionych dokumentów:

śmierć ojca, matki – akt zgonu,

śmierć współmałżonka oraz teścia, teściowej – akt zgonu i aktualny, nie starszy niż 1 miesiąc odpis aktu małżeństwa,

śmierć dziecka (do 25 roku życia) Członka Związku –  akt zgonu.

narodziny dziecka – akt urodzenia.

Zarząd

MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A.

  • Powyższe obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

W tym miejscu można pobrać wniosek o wypłatę świadczenia statutowego w formie pliku word lub pliku pdf. Wypełnione wnioski we wszystkich punktach prosimy zeskanować i odesłać do biura .